Breaking News

Murugan Songs

கந்தர் சஸ்டி கவசம்

காப்பு
நேரிசை வெண்பா

துதிப்போர்க்கு வல்வினைபோம், துன்பம்போம்; நெஞ்சில்
பதிப்போக்குச் செல்வம் பலித்துக் – கதித்து ஓங்கும்;
நிஷ்டையுங் கைகூடும்; நிமலர் அருள் கந்தர்
சஸ்டி கவசந் தனை.

குறள் வெண்பா

அமரர் இடர் தீர அமரம் புரிந்த
குமரன் அடி நெஞ்சே குறி

நூல்
நிலை மண்டில ஆசிரியப்பா

சஸ்டியை நோக்கச் சரவண பவனார்
சிஷ்டருக்கு உதவும் செங்கதிர் வேலோன்
பாதம் இரண்டில் பன்மணிச் சதங்கை
கீதம் பாடக் கிண் கிணி யாட
மையல் நடஞ்செயும் மயில் வாகனனார்

கையில் வேலால் என்னைக் காக்க என்று உவந்து
வர வர வேலா யுதனார் வருக !
வருக ! வருக! மயிலோன் வருக!
இந்திரன் வடிவேல் வருக! வருக!

வாசவன் மருகா! வருக! வருக!
நேச குறமகள் நினைவோன்! வருக!
ஆறுமுகம் படைத்த ஐயா! வருக!
நீறு இடும் வேலவன் நித்தம் வருக!
சிரகிரி வேலவன் சீக்கிரம் வருக!

சரஹண பவனார் சடுதியில் வருக!
ரஹண பவச, ரரரர ரரர
ரிஹண பவச,ரிரிரிரி ரிரிரி
விணபவ சரஹ,வீரா நமோ நம!
நிபவ சரஹண நிற நிற நிர்றென

வசர ஹணப வருக வருக!
அசுரர் குடிகெடுத்த ஐயா! வருக!
என்னை ஆளும் பாசாங் குசமும்
பரந்த விழிகள் பன்னிரண்டு இலங்க

விரைந்து என்னை காக்க வேலோன் வருக !
ஐயும் கிலியும் அடைவுடன் சௌவும்,
உய்யொளி சௌவும், உயர் ஐயுங் கிலியும்,
கிலியுஞ் சௌவும், கிளரொளி ஐயும்
நிலைபெற்று என்முன் நித்தமும் ஒளிரும்

சண்முகன் ரீயும் தனி ஓளி யொவ்வும்
குண்டலியாம் சிவகுகன் தினம் வருக !
ஆறு முகமும், அணிமுடி ஆறும்
நிறு இடு நெற்றியும். நீண்ட புருவமும்,
பன்னிரு கண்ணும், பவளச் செவ்வாய்யும்,

நன்னெறி நெற்றியில் நவமணிச் சுட்டியும்,
ஈரறு செவியில் இலகு குண்டலமும்
ஆறு இரு திண்புயத்து அழகிய மார்பில்
பல்பூஷணமும் , பதக்கமும் தரித்து
நன்மணி பூண்ட நவரத்ன மாலையும்

முப்புரி நூலும், முத்து அணி மார்பும்
செப்பு அழகு உடைய திருவயிறு உந்தியும்,
துவண்டா முருங்கில் சுடரொளிப் பட்டும்,
நவரத்னம் பதித்த நல்சீ ராவும்,
இருதொடை அழகும், இணம் முழந் தாளும்,

திருவடி யதனில் சிலம் பொலி முழங்க
செககண செககண செககண செககண
மொகமொக மொகமொக மொகமொக மொககென
நகநக நகநக நகநக நகென
டிகுகுண டிகுடிகு, டிகுகுண டிகுண

ரரரர ரரரர,ரரரர ரரரர
ரிரிரிரி ரிரிரிரி ரிரிரிரி,ரிரிரி
டுடுடுடு டுடுடுடு,டுடுடுடு டுடுடு
டகுடகு டிகுடிகு, டங்கு டிங்குகு
விந்து விந்து, மயிலோன் விந்து

முந்து முந்து,முருகவேள் முந்து
என்றனை ஆளும் ஏரகச் செல்வ !
மைந்தன் வேண்டும் வரமகிழ்ந்து உதவும்
லாலா லாலா லாலா வேசமும்
லீலா லீலா லீலா விநோதன் என்று,

உந்திரு வடியை உருதியென்று எண்ணும்
எந்தலை வைத்து உன் இணையடி காக்க!
என் உயிர்க்கு இறைவன் காக்க!
பன்னிரு விழியால் பாலனைக் காக்க!
அடியேன் வதனம் அழகுவேல் காக்க!

பொடிபுனை நெற்றியைப் புனிதவேல் காக்க!
கதிர்வேல் இரண்டும் கண்ணினைக் காக்க!
விதிசெவி இரண்டும் வேலவர் காக்க!
நாசிகள் இரண்டும் நல்வேல் காக்க!
பேசிய வாய்தனைப் பெருவெல் காக்க!

முப்பத்து இருபல் முனைவேல் காக்க!
செப்பிய நாவைச் செவ்வேல் காக்க!
கன்னம் இரண்டும் கதிர்வேல் காக்க!
என் இளங் கழுத்தை இனிய வேல் காக்க!
மார்பை இரத்ந வடிவேல் காக்க!

சேரிள முலைமார் திருவேல் காக்க!
வடிவேல் இருதோள் வளம்பெற்க் காக்க!
பிடரிகள் இரண்டும் பெருவேல் காக்க!
அழகுடன் முதுகை அருள்வேல் காக்க!
பழு பதினாறும் பருவேல் காக்க!

வெற்றிவேல் வயிற்றை விளங்கவே காக்க!
சிற்றிடை அழகுறச் செவ்வேல் காக்க!
நாண் ஆம் கயிற்றை நவ்வேல் காக்க!
ஆண் பெண்குறிகளை அயில்வேல் காக்க!
பிட்டம் இரண்டும் பெருவேல் காக்க!

வட்டக் குதத்தை வல்வேல் காக்க!
பணைத்தொடை இரண்டும் பருவேல் காக்க!
கணைகால் , முழந்தாள் கதிர்வேல் காக்க!
ஐவிரல் அடியிணை அருள்வேல் காக்க!
கைகள் இரண்டும் கருணைவேல் காக்க!

முங்கை இரண்டும் முரண்வேல் காக்க!
பிங்கை இரண்டும் பின்னவள் காக்க!
நாவில் , சரஸ்வதி நல்துணை யாக,
நாபிக் கமலம், நவ்வேல் காக்க!
முப்பால் நாடியை முனைவேல் காக்க!

எப்பொழுதும் எனை எதிர்வேல் காக்க!
அடியேன் வசனம் அசைவுள நேரம்
கடுகவே வந்து, கனகவேல் காக்க!
வரும்பகல் தன்னில் வச்சிரவேல் காக்க!
அரை இருள் தன்னில் அனையவேல் காக்க!

ஏமத்தில், சாமத்தில், எதிர்வேல் காக்க!
தாமதம் நீக்கிச் சதுர்வேல் காக்க!
காக்க காக்க கனகவேல் காக்க!
நோக்க நோக்க நொடியில் நோக்க!
தாக்கத் தாக்கத் தடையறத் தாக்க!

பார்க்கப் பார்க்கப் பாவம் பொடிபட,
பில்லி சூனியம் பெரும்பகை அகல,
வல்ல பூதம், வலாஷ்டிகப் பேய்கள்,
அல்லல் படுதும் அடங்கா முனியும்
பிள்ளைகள் தின்னும் புழைக்கடை முனியும்

கொள்ளிவாய்ப் பேய்களும், குறளை பேய்களும்,
பெண்களைத் தொடரும் பிரம ராட்சதரும்
அடியனைக் கண்டால் அலறிக் கலங்கிட!
இரிசி காட்டேரி இத்துன்ப சேனையும்
எல்லிலும் , இருட்டிலும், எதிர்ப்படும் அண்ணரும்,

கனபூசை கொள்ளும் காளியோடு அனைவரும்,
விட்டாங் காரரும், மிகுபல பேய்களும்
தண்டியக் காரரும், சண்டாளர்களும்
என்பெயர் சொல்லவும் இடிவிழுந்து ஓடிட,
ஆனை அடியினில், அரும்பா வைகளும்

பூனை மயிரும், பிள்ளைகல் என்பும்,
நகமும் , மயிரும், நீள் முடி மண்டையும்
பாவைகள் உடனே, பலகல சத்துடன்
மனையில் புதைத்த வஞ்சனை தனையும்,
ஒட்டிய செருக்கும் ஒட்டியப் பாவையும்,

காசும், பணமும், காவுடன் சோறும்,
ஓதும் அஞ்சனமும், ஒரு வழிப் போக்கும்,
அடியனைக் கண்டால் அலைந்து குலைந்திட,
மாற்றான் வஞ்சகர் வந்து வணங்கிட,
கால தூதாள் எனைக் கண்டால் கலங்கிட,

ஆஞ்சி நடுங்கிட, அரண்டு புரண்டிட,
வாய்விட்டு அலறி, மதிகெட்டு ஓட,
படியினில் முட்டப், பாசக் கயிற்றால்
கட்டுடன் அங்கம் கதறிடக் கட்டு!
கட்டி உருட்டு, கால்கை முறியக்

கட்டு கட்டு, கதறிடக் கட்டு!
முட்டு முட்டு, முழிகள் பிதுங்கிட;
செக்கு செக்கு செதில் செதிலாக;
சொக்குச் சொக்கு; சூர்ப்பகைச் சொக்கு;
குத்துக் குத்து கூர்வடி வேலால்;

பற்றுப் பற்று பகலவன் தணல் ஏரி;
தணல் ஏரி தணல் ஏரி, தணல் அது ஆக;
விடுவிடு வேலை, வெருண்டது ஒட;
புலியும் , நரியும், புன்னரி நாயும்
எலியும் , கரடியும், இனித்தொடர்ந்து ஒடத்,

தேளும், பாம்பும், செய்யான் பூரான்,
கடிவிட விஷங்கள் கடித்து உயர் அங்கம்
ஏறிய விஷங்கள் எளிதுடன் இறங்க,
ஒளிப்பும் சுளுக்கும், ஒருதலை நோயும்
வாதம் சயித்தியம் வலிப்புப் பித்தம்

சுலை சயம் குன்மம் சொக்குச் சிரங்கு
குடைச்சல் சிலந்தி குடல் விப்புருதி
பகக்ப் பிளவை, படர் தொடை வாழை,
கடுவன் , படுவன், கைதாள் சிலந்தி,
பற்குத்து , அரணை, பரு அரையாப்பும்,

எல்லாப் பிணியும், ஏன்றனை கண்டல்
நில்லாது ஓட, நீ எனக்கு அருள்வாய்!
ஈரேழ் உலகமும், எனக்கு உறவாக
ஆணும் பெண்ணும் அனைவரும் எனக்கா,
மண்ணாள் அரசரும் மகிழ்ந்து உறவாகவும்,

உன்னைத் துதிக்க, உன் திருநமம்
சரஹண பவனே! சையொளி பவனே!
திரிபுர பவனே! திகழொளி பவனே!
பரிபுர பவனே! பவன் ஓழி பவனே!
அரிதிரு மருகா! அமரா பதியைக்

காத்துத் தேவர்கள் கடுஞ்சிறை விடுத்தாய்!
கந்தா ! குகனே! கதிர் வேளவனே!
கார்திகை மைந்தா! கடம்பா! கடம்பனை,
இடும்பனை அழித்த இனியவேள் முருகா
தணிகாசலனே ! சங்கரன் புதல்வா!

கதிர் காமத் உறை கதிர்வேள் முருகா,
பழநி பதிவாழ் பால குமாரா!
அவினனகுடி வாழ் அழகிய வேலா!
செந்தின்மா மலையுறூம் செங்கல்வ ராயா!
சமரா புரிவாழ் சண்முகத்து அரசே!

காரார் குழலாள் கலைமகள், நன்றாய்
என்நா இருக்க, யான் உனைப் பாட,
எனைத் தொடர்ந்து இருக்கும் எந்தை முருகனைப்
பாடினேன் ஆடினேன், பரவசம் ஆக;
ஆடினேன் நாடினேன்; அவினேன் பூதியை

நேசமுடம் யான் நெற்றியில் அணியப்,
பாச வினைகள் பற்றது நீங்கி,
உன்பதம் பெறவே, உன் அருள் ஆக
அன்புடன் இரட்சி; அன்னமும் சொன்னமும்
மெத்த மெத்தாக, வேலா யுதனார்

சித்திபெற்று, அடியேன் சிறப்புடன் வாழ்க!
வாழ்க வாழ்க மயிலோன் வாழ்க!
வாழ்க வாழ்க வடிவேல் வாழ்க!
வாழ்க வாழ்க மலைக்குரு வாழ்க!
வாழ்க வாழ்க மலைக்குற மகளுடன்

வாழ்க வாழ்க வாரணத் துவசம்!
வாழ்க வாழ்க என் வறுமைகள் நீங்க,
எத்தனை குறைகள், எத்தனை பிழைகள்,
எத்தனை அடியென் எத்தனை செய்தால்
பெற்றவன் நீகுரு பொறுப்பது உன் கடன்:

பெற்றவள் குறமகள், பெற்றவளாமே!
பிள்ளை யென்று, அன்பாய்ப் பிரியம் அளித்து,
மைந்தன் என்மீது, உன் மனம்மகிழ்ந்து அருளித்
தஞ்சம் என்ற அடியார் தழைத்திட அருள்செய்!
கந்தர் சஷ்டி கவசம் விரும்பிய

பாலன் தேவ ராயேன் பகர்ந்ததைக்
கலையில் மாலையில் கருத்துடன், நாளும்
ஆசாரத்துடன் அங்கம் துலக்கி,
நேசமுடன் ஒரு நினைவது ஆகிக்
கந்தர் சஷ்டி கவசம் இதனைச்

சிந்தை கலங்காது தியானிப் பவர்கள்,
ஒரு நாள் முப்பத்து ஆறு உருக் கொண்டு,
ஓதியே செபித்து உகந்து நீறு அணிய,
அஷ்டதிக்கும் உள்ளோர் அடங்கலும் வசமாய்த்
திசைமன்னர் எண்மர் சேர்ந்தங்கு அருளுவர்;

மாற்றலர் எல்லாம் வந்து வணங்குவர்;
நவகோள் மகிழ்ந்து நன்மை அளித்திடும்;
நவமதன் எனவும் நல் எழில் பெறுவர்ல்
எந்த நாளும் ஈரெட்டாய் வாழ்வர்;
கந்தர்கை வேலாம் கவசத்து அடியை

வழியாய்க் காண மெய்யாய் விளங்கும்;
விழியால் காண வெருண்டிடும் பேய்கள்;
பொல்லாதவரை பொடிப் பொடி யாக்கும்;
நல்லோர் நினைவில் நடனம் புரியும்;
சர்வ சத்துரு சங்கா ரத்து அடி

அறிந்து, எனது உள்ளம், அஷ்ட லட்சுமிகளில்
வீர லட்சுமிக்கு விருந்து உணவு ஆகச்
சூர பத்மாவைத் துணித்தகை யதனால்,
இருபத் தேழ்வர்க்கும்,உவந்து அமுது அளிந்த
குருபரன் , பழநிக் குன்றினில் இருக்கும்

சின்னக் குழந்தை சேவடி போற்றி!
எனைத் தடுத்து ஆட்கொள, என்றனது உள்ளம்
மேவிய வடிவுறும் வேலவ போற்றி!
தேவர்கள் சேனா பதியே போற்றி!
குறமகள் மனமகிழ் கோவே போற்றி!

திறமிகு திவ்விய தேகா போற்றி!
இடும்பா யுதனே, இடும்பா போற்றி!
கட்மபா போற்றி கந்தா போற்றி!
வெட்சி புனையும் வேளே போற்றி!
உயர்கி கனக சபைக்கும் ஓர் போற்றி!

மயில் நடம் இடுவோய் மலரடி சரணம்;
சரணம் சரணம் சரஹண பவஓம்,
சரணம் சரணம் சண்முக சரணம்.

Skanda Sashti Kavasam (English)

Kanda Shasti Kavasam

Thuthipporku Valvinaipom Thunbampom

Nenjil Pathipporku Selvam

Palithuk Kathithongum

Nishtaiyum Kaikoodum

Nimalar Arul Kanthar Sashti Kavacham Thanai

Amarar Idar Theera Amaram Purintha

Kumaranadi Nenjeh Kuri

Sashtiyai Nokka Saravana Bavanaar

Sishtarukku Uthavum Sengkathir Velon

Paatham Irandil Panmani Sathangai

Geetham Paada Kinkini Yaada

Maiya Nadam Seiyum Mayil Vahananaar

Kaiyil Velaal Yenaik Kaakka Vendru Vanthu

Varavara Velah Yuthanaar Varuha

Varuha Varuha Mayilon Varuha

Inthiran Mudhalaa Yendisai Potra

Manthira Vadivel Varuha Varuha

Vaasavan Maruhaa Varuha Varuha

Nesak Kuramahal Ninaivon Varuha

Aarumuham Padaitha Aiyaa Varuha

Neeridum Velavan Nitham Varuha

Sirahiri Velavan Seekkiram Varuha

Saravana Bavanaar Saduthiyil Varuha

Rahana Bavasa Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra

Rihana Bavasa Ri

Ri Ri Ri Ri Ri Ri

Vinabava Sarahana Veeraa Namo Nama

Nibava Sarahana Nira Nira Nirena

Vasara Hanabava Varuha Varuha

Asurar Kudi Kedutha Aiyaa Varuha

Yennai Yaalum Ilaiyon Kaiyil

Pannirendu Aayutham Paasaan Gusamum

Parantha Vizhihal Pannirandu Ilanga

Virainthu Yenaik Kaakka Velon Varuha

Aiyum Kiliyum Adaivudan Sauvum

Uyyoli Sauvum Uyiraiyum Kiliyum

Kiliyum Sauvum Kilaroli Yaiyum

Nilai Petrenmun Nithamum Olirum

Shanmuhan Neeyum Thaniyoli Yovvum

Kundaliyaam Siva Guhan Thinam Varuha

Aaru Muhamum Animudi Aarum

Neeridu Netriyum Neenda Puruvamum

Panniru Kannum Pavalach Chevvaayum

Nanneri Netriyil Navamanich Chuttiyum

Eeraaru Seviyil Ilahu Kundalamum

Aariru Thinpuyathu Azhahiya Maarbil

Palboo Shanamum Pathakkamum Tharithu

Nanmanipoonda Navarathna Maalaiyum

Muppuri Noolum Muthani Maarbum

Sepppazhahudaiya Thiruvayir Unthiyum

Thuvanda Marungil Sudaroli Pattum

Navarathnam Pathitha Nartchee Raavum

Iruthodai Azhahum Inai Muzhanthaalum

Thiruvadi Yathanil Silamboli Muzhanga

Seha Gana Seha Gana

Seha Gana Segana

Moga Moga Moga Moga

Moga Moga Mogana

Naha Naha Naha Naha Naha Naha Nahena

Digu Kuna Digu Digu Digu Kuna Diguna

Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra

Ri Ri Ri Ri

Ri Ri Ri Ri

Ri Ri Ri Ri

Ri Ri Ri

Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du

Dagu Dagu Digu Digu Dangu Dingugu

Vinthu Vinthu Mayilon Vinthu

Munthu Munthu Muruhavel Munthu

Yenthanai Yaalum Yehraha Selva

Mainthan Vehndum Varamahizhnth Thuthavum

Laalaa Laalaa Laalaa Vehshamum

Leelaa Leelaa Leelaa Vinothanendru

Unthiru Vadiyai Uruthi Yendrennum

Yen Thalai Vaithun Yinaiyadi Kaaka

Yennuyirk Uyiraam Iraivan Kaaka

Panniru Vizhiyaal Baalanaik Kaaka

Adiyen Vathanam Azhahuvel Kaaka

Podipunai Netriyaip

Punithavel Kaaka

Kathirvel Irandu Kanninaik Kaaka

Vithisevi Irandum Velavar Kaaka

Naasihal Irandum Nalvel Kaaka

Pesiya Vaaythanai Peruvel Kaaka

Muppathirupal Munaivel Kaaka

Seppiya Naavai Sevvel Kaaka

Kannam Irandum Kathirvel Kaaka

Yennilang Kazhuthai Iniyavel Kaaka

Maarbai Irathna Vadivel Kaaka

Serila Mulaimaar Thiruvel Kaaka

Vadivel Iruthol Valamberak Kaaka

Pidarihal Irandum Peruvel Kaaka

Azhahudan Muthuhai Arulvel Kaaka

Pazhu Pathinaarum Paruvel Kaaka

Vetrivel Vayitrai Vilangave Kaaka

Sitridai Azhahura Sevvel Kaaka

Naanaam Kayitrai Nalvel Kaaka

Aan Penn Kurihalai Ayilvel Kaaka

Pittam Irandum Peruvel Kaaka

Vattak Kuthathai Valvel Kaaka

Panai Thodai Irandum Paruvel Kaaka

Kanaikaal Muzhanthaal Kathirvel Kaaka

Aiviral Adiyinai Arulvel Kaaka

Kaihal Irandum Karunaivel Kaaka

Munkai Irandum Muranvel Kaaka

Pinkai Irandum Pinnaval Irukka

Naavil Sarasvathi Natrunai Yaaha

Naabik Kamalam Nalvel Kakka

Muppaal Naadiyai Munaivel Kaaka

Yeppozhuthum Yenai Yethirvel Kaaka

Adiyen Vasanam Asaivula Neram

Kaduhave Vanthu Kanahavel Kaaka

Varum Pahal Thannil Vachravel Kaaka

Arai Irul Thannil Anaiyavel Kaaka

Yemathil Saamathil Yethirvel Kaaka

Thaamatham Neeki Chathurvel Kaaka

Kaaka Kaaka Kanahavel Kaaka

Noaka Noaka Nodiyil Noaka

Thaakka Thaakka Thadaiyara Thaakka

Paarka Paarka Paavam Podipada

Billi Soonyam Pe

rumpahai Ahala

Valla Bootham Valaashtihap Peihal

Allal Paduthum Adangaa Muniyum

Pillaihal Thinnum Puzhakadai Muniyum

Kollivaayp Peihalum Kuralaip Peihalum

Penkalai Thodarum Bramaraa Chatharum

Adiyanaik Kandaal Alari Kalangida

Irisi Kaatteri Ithunba Senaiyum

Yellilum Iruttilum Yethirpadum Mannarum

Kana Pusai Kollum Kaaliyodu Anaivarum

Vittaan Gaararum Migu Pala Peihalum

Thandiyak Kaararum Sandaalar Halum

Yen Peyar Sollavum Idi Vizhunthodida

Aanai Adiyinil Arum Paavaihalum

Poonai Mayirum Pillaihal Enpum

Nahamum Mayirum Neenmudi Mandaiyum

Paavaihal Udane Pala Kalasathudan

Manaiyil Puthaitha Vanjanai Thanaiyum

Ottiya Paavaiyum Ottiya Serukkum

Kaasum Panamum Kaavudan Sorum

Othu Manjanamum Oruvazhi Pokum

Adiyanaik Kandaal Al

ainthu Kulainthida

Maatran Vanjahar Vanthu Vanangida

Kaala Thoothaal Yenai Kandaal Kalangida

Anji Nadungida Arandu Purandida

Vaay Vittalari Mathi Kettoda

Padiyinil Mutta P

aasak Kayitraal

Kattudan Angam Katharida Kattu

Katti Uruttu Kaal Kai Muriya

Kattu Kattu Katharida Kattu

Muttu Muttu Muzhihal Pithungida

Sekku Sekku Sethil Sethilaaha

Sokku Sokku Soorpahai Sokku

Kuthu Kuthu Koorvadi Velaal

Patru Patru Pahalavan Thanaleri

Thanaleri Thanaleri Thanalathuvaaha

Viduvidu Velai Verundathu Oda

Puliyum Nariyum Punnari Naayum

Yeliyum Karadiyum Inithodarnthu Oda

Thelum Paambum Seyyaan Pooraan

Kadivida Vishangal

Kadithuyar Angam

Yeriya Vishangal Yelithudan Iranga

Polippum Sulukkum Oruthalai Noyum

Vaatham Sayithiyam Valippu Pitham

Soolai Sayam Kunmam Sokku Sirangu

Kudaichal Silanthi Kudalvip Purithi

Pakka Pilavai Padarthodai Vaazhai

Kaduvan Paduvan Kaithaal Silanthi

Parkuthu Aranai Paru Arai Yaakkum

Yellap Piniyum Yendranaik Kandaal

Nillaa Thoda Nee Yenak Arulvaay

Eerezhula Hamum Yenak Uravaaha

Aanum Pennum Anaivarum Yenakkaa

Mannaal Arasarum Mahizhnthura Vaahavum

Unnai Thuthikka Un Thirunaamam

Saravana Bavane Sailoli Bavanee

Thirupura Bavane Thigazholi Bavane

Paripura Bavane Pavamozhi Bavane

Arithiru Maruhaa Amaraa Pathiyai

Kaathu Thevarkal Kadum Sirai Viduthaay

Kanthaa Guhane Kathir Velavane

Kaarthihai Mainthaa

Kadambaa Kadambanai

Idumbanai Yazhitha Iniyavel Muruhaa

Thanihaa Salane Sangaran Puthalvaa

Kathirkaa Mathurai Kathirvel Muruhaa

Pazhani Pathivaazh Baala Kumaaraa

Aavinan Kudivaazh Azhahiya Vela

Senthil Maamalai Yurum Sengalva Raayaa

Samaraa Purivaazh Shanmuha Tharase

Kaarar Kuzhalaal Ka

laimahal Nandraay

Yennaa Irukka Yaan Unai Paada

Yenai Thodarnthu Irukkum Yenthai Muruhanai

Padinen Aadinen Paravasa Maaha

Aadinen Naadinen Aavinan Poothiyey

Nesamudan Yaan Netriyil Aniya

Paasa Vinaihal Patrathu Neengi

Unpatham Perave Unnarulaaha

Anbudan Rakshi Annamum Sonnamum

Metha Methaaha Velaayu Thanaar

Sithi Petradiyen Sirappudan Vazhga

Vaazhga Vaazhga Mayilon Vaazhga

Vaazhga Vaazhga Vadivel Vaazhga

Vaazhga Vaazhga Malai Guru Vaazhga

Vaazhga Vaazhga Malai Kura Mahaludan

Vaazhga Vaazhga Vaarana Thuvasam

Vaazhga Vaazhga Yen Varumaihal Neenga

Yethanai Kuraihal

Yethanai Pizhaihal

Yethanai Adiyen Ye

thanai Seiyinum

Petravan Neeguru Poruppathu Unkadan

Petraval Kuramahal Petravalaame

Pillai Yendranbaay Piriya Malithu

Mainthan Yenmeethu Unmanam Mahizhntharuli

Thanjam Yendradiyaar Thazhaithida Arulsey

Kanthar Sashti Kavasam Virumbiya

Baalan Theva Raayan Paharn Thathai

Kaalaiyil Maalaiyil

Karuthudan Naalum

Aasaa Rathudan Angam Thulakki

Nesamudan Oru Ninaivathu Vaahi

Kanthar Sashti Kavasam Ithanai

Sindhai Kalangaathu Thiyaani Pavarhal

Orunaal Muppathaa Ruru Kondu

Othiyeh Jebithu Uhanthu Neeraniya

Ashta Thikkullor Adangalum Vasamaay

Thisai Mannar Yenmar Seyalathu (Sernthangu) Arulvar

Maatrala Rellaam Vanthu Vananguvar

Navakol Mahizhnthu Nanmai Alithidum

Navamatha Nenavum Nallezhil Peruvar

Enthanaalum Eerettaay Vaazhvar

Kantharkai Velaam Kavasa Thadiyai

Vazhiyaay Kaana Meiyaay Vilangum

Vizhiyaal Kaana Verundidum Peigal

Pollathavarai Podi Podi Yaakkum

Nallor Ninaivil Nadanam Puriyum

Sarva Sathuru Sankaa Rathadi

Arintha Yenathullaam Ashta Letchmihalil

Veera Letchmikku

Virun Thunavaaha

Soora Bathmaavaith Thunithagai Yathanaal

Iruba Thezhvarkku Uvan Thamuthalitha

Gurubaran Pazhani Kundrinil Irukkum

Chinna Kuzhanthai Sevadi Potri

Yenai Thadu Thaatkola Yendrana Thullum

Meviya Vadivurum Velava Potri

Thevargal Senaa Pathiye Potri

Kuramahal Manamahizh Kove Potri

Thiramihu Thivya Thehaa Potri

Idumbaa Yuthane Idumbaa Potri

Kadambaa Potri Kanthaa Potri

Vetchi Punaiyum Veleh Potri

Uyargiri Kanaha Sabaikor Arase

Mayilnada Miduvoy Malaradi Saranam

Saranam Saranam Saravanabava Om

Saranam Saranam Shanmuhaa Saranam

Saranam Saranam Shanmuhaa Saranam

முத்தைத்தரு

 

முத்தைத்தரு பத்தித் திருநகை
அத்திக்கிறை சத்திச் சரவண
முத்திக்கொரு வித்துக் குருபர …… எனவோதும்

முக்கட்பர மற்குச் சுருதியின்
முற்பட்டது கற்பித் திருவரும்
முப்பத்துமு வர்க்கத் தமரரும் …… அடிபேணப்

பத்துத்தலை தத்தக் கணைதொடு
ஒற்றைக்கிரி மத்தைப் பொருதொரு
பட்டப்பகல் வட்டத் திகிரியில் …… இரவாகப்

பத்தற்கிர தத்தைக் கடவிய
பச்சைப்புயல் மெச்சத் தகுபொருள்
பட்சத்தொடு ரட்சித் தருள்வதும் …… ஒருநாளே

தித்தித்தெய ஒத்தப் பரிபுர
நிர்த்தப்பதம் வைத்துப் பயிரவி
திக்கொட்கந டிக்கக் கழுகொடு …… கழுதாடத்

திக்குப்பரி அட்டப் பயிரவர்
தொக்குத்தொகு தொக்குத் தொகுதொகு
சித்ரப்பவு ரிக்குத் த்ரிகடக …… எனவோதக்

கொத்துப்பறை கொட்டக் களமிசை
குக்குக்குகு குக்குக் குகுகுகு
குத்திப்புதை புக்குப் பிடியென …… முதுகூகை

கொட்புற்றெழ நட்பற் றவுணரை
வெட்டிப்பலி யிட்டுக் குலகிரி
குத்துப்பட ஒத்துப் பொரவல …… பெருமாளே.

Muthai Tharu (English)

Mutthai Tharu Patthi Thirunagai
Atthikkirai Satthi Saravana
Mutthikkoru Vitthu Guru Para Ena Odhum…Muruga

Mutthai Tharu Patthi Thirunagai
Atthikkirai Satthi Saravana
Mutthikkoru Vitthu Guru Para Ena Odhum
–(2)–

Mukkat Para Marku Churuthiyin
Murpattadhu Karpith Thiruvarum
Muppatthu Muvargath Thamararum Adi Pena
–(2)–

Patthu Thalai Thatthak Kanaithodu
Otrai Giri Matthaip Porudhoru
Pattap Pagal Vattath Thigiriyil Iravaaga
–(2)–

Pattharkira Thatthaik Kadaviya
Pacchaippuyal Mecchath Thagu Porul
Patchatthodu Rakshith Tharulvadhum Oru Naale
–(2)–

Thitthitheya Otthap Paripura
Nirttha Padham Vaitthup Bayiravi
Dikkotka Nadikkak Kazhugodu Kazhudhaada
–(2)–

Dhikkup Pari Attap Bayiravar
Thokku Tthoku Thokkuth Thoku Thoku
Chithrappavurikkuth Thrigadaga Ena Odha
–(2)–

Kotthup Parai Kottak Kalamisai
Kukku Kukukuku Kukukuku
Kutthip Pudhai Pukku Pidiyena Mudhukoogai
–(2)–

Kotputrezha Natpatr Avunarai
Vetti Baliyittuk Kulagiri
Kutthup Pada Otthup Poravala Perumaale
–(2)–

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow